بایگانی دسته: برنامه‌های تلویزیونی

برنامه‌های تلویزیونی خسرو فْرَوَهَر

رضا شاه بزرگ – دوران وی, مکتب پهلویسم و دشمنانش | قسمت سوم – خسرو فروهر – رادیو شمرون

رضا شاه بزرگ – دوران وی, مکتب پهلویسم و دشمنانش | قسمت سوم – خسرو فروهر – رادیو شمرون

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید:

رضا شاه و مصدق – برنامه خسرو فروهر در رادیو شمرون

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید:

رضا شاه قهرمان خاور میانه بود! خسرو فروهر + مسعود صدر

رضا شاه قهرمان خاور میانه بود! خسرو فروهر + مسعود صدر

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید:

رضا شاه قهرمان نه فقط ایران بلکه خاور میانه بود!

رضا شاه قهرمان نه فقط ایران بلکه خاور میانه بود! خسرو فروهر مهمان برنامه اقای مسعود صدر – از دقیقه ۳۰

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید:

خسرو فروهر مهمان آقای مسعود صدر – شاهزاده و نامه سرگشاده مخملباف – صادراتی ها که هستند؟

خسرو فروهر مهمان آقای مسعود صدر – شاهزاده و نامه سرگشاده مخملباف – صادراتی ها که هستند؟

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید:

خسرو فروهر مهمان برنامه آقای مسعود صدر – بی بی سی و تاریخچه دشمنی آن با ایران و میهن پرستانی مانند پهلوی ها

خسرو فروهر مهمان برنامه آقای مسعود صدر – بی بی سی و تاریخچه دشمنی آن با ایران و میهن پرستانی مانند پهلوی ها

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید:

برای اینکه مارپیچ سکوت را بشکنیم، میگوییم پاینده ایران، جاوید شاه

مارپیچ سکوت چیست؟ مارپیچ سکوت, یکی از روشهای جنگ تبلیغاتی و روشى كه رسانه ها براى ساکت کردن اکثریت به کار میبرند!

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید:

برنامه جدید هفتگی خسرو فروهر در رادیو شمرون – بی بی سی و تاریخچه جنایاتش در ایران

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید:

حمله مخملباف و بی بی سی به شاهزاده رضا پهلوی – پاسخ خسرو فروهر + مسعود صدر به آنها

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید:

فراخوان رفراندوم 15 اصلاح طلب, محسن مخملباف و شرکا و تهدید چریک بازی در بی بی سی و همراهی آنها با روحانی –

خسرو فروهر مهمان برنامه آقای مسعود صدر – فراخوان رفراندوم 15 اصلاح طلب, محسن مخملباف و شرکا و تهدید چریک بازی در بی بی سی و همراهی آنها با روحانی –

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | 2 پاسخ