گذری در تاریخ | رضا شاه، علی دشتی و احمد کسروی ۶ | خسروفروهر

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید:

روسپیان وطنی از چین تا لندن | گزارشی گمان شکن | خسروفروهر

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید:

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید:

نگاهی به قرارداد چین, پیامدها و واقعیات | گزارش گمان شکن خسروفروهر در رادیو شمرون

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید:

فروش ایران به چین و قوانین مالکیت در شیعه !


چندین سال پیش درباره قوانین مالکیت در شیعه و اینکه از دید آنها ایران مال ایرانیان نیست, در برنامه هایم سخن گفته بودم, ولی کو گوش شنوا؟
من متوجه مشکل شیعیان وطنی با اینکه کشور را به چینیها حراج کردند نمیشوم!
مملکت امام زمانتان بوده، نایبش دوست داشته با یک مثقال تریاک چینی انرا معامله کند، به شما چه ربطی دارد؟
مگر مملکت شماست؟ مال خودشه، داده رفته!


ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | یک پاسخ

گفتگوی رخسان گنجی با خسرو فروهر

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید:

گذری در تاریخ | رضا شاه، علی دشتی و احمد کسروی ۴ | خسروفروهر

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید:

شاهزاده، جمهوری خواهی و آنچه باید بدانید | گزارشی گمان شکن | خسروفروهر

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید:

گذری در تاریخ | رضا شاه، علی دشتی و احمد کسروی ۳ | خسروفروهر

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | برچسب‌شده , , | 5 پاسخ

شاه, مافیای نفت و یک قتل مشکوک | گزارشی گمان شکن | خسروفروهر

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید: