تجزیه ایران و اسناد خیانت ستون پنجم -خسرو فروهر در کانال یک

تجزیه ایران و اسناد خیانت ستون پنجم -خسرو فروهر در کانال یک

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید:

گذری در تاریخ | جنایات تازیان در ایران | با خسرو فروهر و افشین نریمان

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید:

چهره راستین #مصدق پایان دهنده راه آزادی در ایران – خسرو فروهر –

چهره راستین #مصدق پایان دهنده راه آزادی در ایران – خسرو فروهر –

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید:

خسرو فروهر در رادیو شمرون – امر به معروف و نهی از منکر در ایران اسلام زده

خسرو فروهر در رادیو شمرون – امر به معروف و نهی از منکر در ایران اسلام زده

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید:

گزارشی گمان شکن با خسروفروهر- پهلویسم و دشمنانش

گزارشی گمان شکن با خسروفروهر- پهلویسم و دشمنانش

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید:

شاهدخت اشرف پهلوی و دشمنانش

شاهدخت اشرف پهلوی و دشمنانش – خسرو فروهر در رادیو شمرون

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید:

خسرو فروهر در مراسم زادروز شاهدخت اشرف و شاهنشاه آریامهر درلندن- پهلویسم و آینده ایران

خسرو فروهر در مراسم زادروز شاهدخت اشرف و شاهنشاه آریامهر درلندن- پهلویسم و آینده ایران

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید:

در آستانه روز جهانی کوروش

در آستانه روز جهانی کوروش
میهمانان:
نیمه نخست: خانم مریم معمار صادقی – نیمه دوم: آقایان خسرو فروهر و شروان فشندی

ارسال شده در نوشته ها | پاسخ دهید:

برنامه ویژه خسرو فروهر دررادیو شمرون برای زادروز شاهنشاه آریامهر و شاه خت اشرف پهلوی

برنامه ویژه خسرو فروهر دررادیو شمرون برای زادروز شاهنشاه آریامهر و شاه خت اشرف پهلوی

ارسال شده در نوشته ها | پاسخ دهید:

نگاهی به دوران پایانی ساسانیان

برنامه گذری در تاریخ ایران با آرتین پرتویان, خسرو فروهر و افشین نریمان در رادیو شمرون این بار نگاهی به دوران پایانی ساسانیان

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید: