رضا شاه بزرگ – دوران وی, مکتب پهلویسم و دشمنانش | قسمت سوم – خسرو فروهر – رادیو شمرون

رضا شاه بزرگ – دوران وی, مکتب پهلویسم و دشمنانش | قسمت سوم – خسرو فروهر – رادیو شمرون

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید:

نوروز شما میهن پرستان و رهروان مکتب پهلویسم پیروز باد.

نوروز شما میهن پرستان و رهروان مکتب پهلویسم پیروز باد.
در روزگار لگد مال شدن خاک پاک ایران زمین زیر نعلین تازی پرستان اهریمن سرشت,
باید نوروزمان سیاسی و سیاستمان نوروزی باشد.
درفش کاویانی و پرچم شیروخورشید مان در کنار سفره هفت سین نشان از زندگی دارد,
به زندگی پشت نکنید.
خسرو فروهر
نوروز ۲۵۷۷ شاهنشاهی ایرانی

ارسال شده در نوشته ها | پاسخ دهید:

رضا شاه و مصدق – برنامه خسرو فروهر در رادیو شمرون

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید:

رضا شاه قهرمان خاور میانه بود! خسرو فروهر + مسعود صدر

رضا شاه قهرمان خاور میانه بود! خسرو فروهر + مسعود صدر

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید:

رضا شاه قهرمان نه فقط ایران بلکه خاور میانه بود!

رضا شاه قهرمان نه فقط ایران بلکه خاور میانه بود! خسرو فروهر مهمان برنامه اقای مسعود صدر – از دقیقه ۳۰


ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید:

گزارشی گمان شکن با خسرو فروهر | چهارشنبه | ۱۶ اسپند | ۲۵۷۶ – خسرو فروهر در رادیو شمرون – رضا شاه و بلایی که تبلیغات دروغ دشمنان بر سر وی آورد

ارسال شده در نوشته ها | پاسخ دهید:

خسرو فروهر مهمان آقای مسعود صدر – شاهزاده و نامه سرگشاده مخملباف – صادراتی ها که هستند؟

خسرو فروهر مهمان آقای مسعود صدر – شاهزاده و نامه سرگشاده مخملباف – صادراتی ها که هستند؟

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید:

خسرو فروهر مهمان برنامه آقای مسعود صدر – بی بی سی و تاریخچه دشمنی آن با ایران و میهن پرستانی مانند پهلوی ها

خسرو فروهر مهمان برنامه آقای مسعود صدر – بی بی سی و تاریخچه دشمنی آن با ایران و میهن پرستانی مانند پهلوی ها

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید:

برای اینکه مارپیچ سکوت را بشکنیم، میگوییم پاینده ایران، جاوید شاه

مارپیچ سکوت چیست؟ مارپیچ سکوت, یکی از روشهای جنگ تبلیغاتی و روشى كه رسانه ها براى ساکت کردن اکثریت به کار میبرند!

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید:

برنامه جدید هفتگی خسرو فروهر در رادیو شمرون – بی بی سی و تاریخچه جنایاتش در ایران

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید: