بایگانی دسته: برنامه‌های تلویزیونی

برنامه‌های تلویزیونی خسرو فْرَوَهَر

نگاهی به عقب ماندگی ایرانیان و ناجیان اسلام پناهشان || با خسرو فروهر

https://www.youtube.com/watch?v=r7Go0k8z_n4

منتشرشده در برنامه‌های تلویزیونی | 12 دیدگاه

به شاهزاده وکالت میدهم || گزارشی گمان شکن با خسرو فروهر

منتشرشده در برنامه‌های تلویزیونی | 20 دیدگاه

خروج شاه از ایران، بازخوانی تاریخ با خسرو فروهر. مصاحبه در برنامه فراتر در شبکه بیان.

 

منتشرشده در برنامه‌های تلویزیونی | دیدگاه‌تان را بنویسید:

همایش پژوهشی جایگاه زن – قسمت اول – سخنرانی خسرو فروهر

منتشرشده در برنامه‌های تلویزیونی | دیدگاه‌تان را بنویسید:

محمدمهدی کرمی | محمد حسینی | محمد بروغنی … بررسی قتلهای جمهوری اعدامی |خسرو فروهر

منتشرشده در برنامه‌های تلویزیونی | دیدگاه‌تان را بنویسید:

زنان و پهلویسم…دسیسه های ارتجاع سرخ و سیاه || گزارشی گمان شکن با خسرو فروهر

 

منتشرشده در برنامه‌های تلویزیونی | 11 دیدگاه

انقلاب ما پادشاهی خواهان

انقلاب ما پادشاهی خواهان ادامه دارد و هیچ دشمنی نمیتواند جلوی قطار مدرنیته …میهن پرستی و پادشاهی را بگیرد || گزارشی گمان شکن || خسرو فروهر  

منتشرشده در برنامه‌های تلویزیونی | دیدگاه‌تان را بنویسید:

تاریخچه ای کوتاه از جنایات و میهن فروشی های چپی ها و اسلامیست هابا نگاهی به انقلاب ایران خسرو فروهر

منتشرشده در برنامه‌های تلویزیونی | دیدگاه‌تان را بنویسید:

تاریخچه ای کوتاه از جنایات و میهن فروشی های چپی ها و اسلامیست هابا نگاهی به انقلاب ایران خسرو فروهر

منتشرشده در برنامه‌های تلویزیونی | دیدگاه‌تان را بنویسید:

خنان مهم خسرو فروهر درباره بی شرمی ها در اپوزیسیون و راه نجات انقلاب مردم ایران | گزارشی گمان شکن

منتشرشده در برنامه‌های تلویزیونی | 5 دیدگاه