افشای همکاری وزارت اطلاعات ویگانهای ویژه رژیم با دولت آمریکا وشبکه های لندنی برای سرکوب انقلاب مردم

منتشرشده در برنامه‌های تلویزیونی | دیدگاه‌تان را بنویسید:

شبکه های لندن

تاثیر شبکه های لندن را جدی بگیرید!
بیست سال پیش, نام روشنگران بزرگی مانند شجاع الدین شفا, مسعود انصاری, کوروش آریامنش و … که پادشاهیخواه بودند, بر سر زبانها بود. بار آخری که نامشان را در رسانه های لندن شنیدید کی بود؟ نسل پای منبر مجریان انتصابی نشسته با نام آنها دیگر آشنا نیست!

منتشرشده در نوشته ها | 3 دیدگاه

پرچم شیر و خورشید نشان

کسیکه میگوید پرچم شیر و خورشید نشان کشورتان را با خود در تظاهراتی که برای آزادی میهن است نبرید, یا اطلاعاتی رژیم است یا دزدی که قصد ربودن انقلاب را دارد! پادشاهیخواهان شعار جاویدشاه را فرموش نکنید تا دزدان وجودتان را انکار نکنند. سیاهی لشگر دزدان نباشید!
#مهسا_امینی
#جاویدشاه

منتشرشده در نوشته ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

ستاد هماهنگی پادشاهیخواهان!


در این شرایط حساس انقلاب ایرانیان که شاهد اتحاد انقلاب دزدان برای اعلام شورای رهبری و دولت خودیها با هدف حذف حق رای مردم برای تعیین نوع نظام حکومتی آینده کشوریم, نبود تشکلی از پادشاهیخواهان با سابقه بشدت حس میشود! به همین دلیل ایجاد ستاد هماهنگی پادشاهیخواهان را پیشنهاد میکنم. از دید من جو سانسور پادشاهیخواهان برنامه ریزی شده است تا سقوط۵۷ اینبار با جمهوری دیگری آنهم بدون حق انتخاب مستقیم ایرانیان میان پادشاهی و جمهوری ادامه پیدا کند! پادشاهی را برای ایران میخواهم و پدافند از آن را وظیفه ملی میدانم!
خسرو فروهر, ۲۴ مهر ماه ۲۵۸۱ ایرانی

منتشرشده در نوشته ها | برچسب‌شده | 44 دیدگاه

توطئه بر علیه انقلاب مردم، نخست وزیر دولت موقت و اعلان جنگ به پادشاهی خواهان با خسرو فروهر

منتشرشده در برنامه‌های تلویزیونی | 7 دیدگاه

خسرو فروهر: رفراندوم! نوع نظام ایران پس از سرنگونی جمهوری اسلامی باید مستقیم توسط مردم انتخاب شود!

خسرو فروهر: رفراندوم! نوع نظام ایران پس از سرنگونی جمهوری اسلامی باید مستقیم توسط مردم انتخاب شود!

منتشرشده در برنامه‌های تلویزیونی | برچسب‌شده | دیدگاه‌تان را بنویسید:

طرح نیروهای اطلاعاتی, نیرنگ اعلام دولت موقت, جمهوری توسط مجلس موسسان و حذف رفراندوم تعیین نوع نظام!

طرح کنسل کردن رفراندوم مستقیم تعیین نوع نظام توسط مردم, ایجاد دولت موقت خودیها و جمهوری توسط مجلس موسسان, توسط محسن سازگارا, کوروش زعیم از جبهه ملی و سپس طبرزدی از تحکیم وحدت و عناصر “خودی” وارد اپوزیسیون شد. در چند قدمی انجام این نیرنگ به یاری رسانه های لندن هستیم!
۲۰ سال پیش در تلویزیون آزادی در برنامه زنده یاد رضا فاضلی درباره طرح اعلام جمهوری بدون رفراندوم تعیین نوع نظام, از طریق فقط ایجاد مجلس موسسان افشاگری کردم. این پروژه توسط نیروهای اطلاعاتی طراحی و ۲۰ سال است که روی ان کار شده است!
نفوذ در رسانه ها, قرار دادن خودیهای نفوذی با سابقه انجمنهای اسلامی حتی در کنار شاهزاده گرامی و حذف پادشاهیخواهان با سابقه نمونه هایی از این طرح نیروهای اطلاعاتی بوده اند که بزودی شاهد فاز جدیدش خواهید بود: اعلام دولت موقت, جمهوری توسط مجلس موسسان و حذف رفراندوم تعیین نوع نظام!

منتشرشده در نوشته ها | 3 دیدگاه

هشدار به پادشاهیخواهان!

در برنامه دیروزم با اسناد نشان دادم که دولت موقتی بزودی اعلام وجود خواهد کرد که حق انتخاب مستقیم نوع نظام آینده را به ما نداده و بنام انتخابات آزاد فقط مجلس موسسانی خواهد بود که در آن قانون اساسی فقط یک جمهوری نوشته میشود! رسانه های لندن در این نقشه شریکند!

منتشرشده در نوشته ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

پرده برداری و ارائه راه حل در مواجهه با توطئه های داخلی و خارجی

برنامه بسیار مهم خسرو فروهر, برای هواداران آزادی ایران بویژه پادشاهیخواهان!

منتشرشده در برنامه‌های تلویزیونی | 2 دیدگاه

دولت موقت

مردم در ایران در حال جنگند ولی افرادی کم و بیش ناشناس بخود اجازه داده اند، خود را نماینده مردم ایران اعلام کرده و برای ما دولت موقت تعیین کنند! فردا هم یواشکی نوع حکومت!؟ تا کی ایگونه رفتار خودمحورانه را باید تحمل کرد؟

https://news.gooya.com/2022/10/post-69179.php

منتشرشده در نوشته ها | برچسب‌شده | دیدگاه‌تان را بنویسید: