گذری در تاریخ | دزدی و غارت های بعد از قادسیه ۳ | با خسرو فروهر

گذری در تاریخ | دزدی و غارت های بعد از قادسیه ۳ | با خسرو فروهر

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید:

ایران تنها

همزبان بیگانه، آنروز که آذری را ترک و دریای مازندران را خزر، ایران کهن را در فرنگ پارسستان نامیدی ولی اجازه دادی کرد را ملت، اهواز را احواز و خرمشهر را محمره بنامند، زمانیکه شاخاب پارست خلیج عرب شد و تو در نوروزت یا مقلب القلوب نالیدی، آنروز دشمن فهمید که تو از آرش و رستم نیستی!

خسرو فروهر، اسفند ماه ۲۵۷۸ ایرانی

ارسال شده در نوشته ها | 2 پاسخ

کرامات علامه مجلسی و رهبر معظم – راه های نجات از کرونا

خسرو فروهر در رادیو شمرون – کرامات علامه مجلسی و رهبر معظم – راه های نجات از کرونا

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید:

خسرو فروهر – اسنادی دیگر از همکاری مصدقیون با آخوندها

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید:

خسرو فروهر در کانال یک – هنر فروشی, شرافت فروشی و سایه شوم دروغ و مرگ در ایران

خسرو فروهر در کانال یک – هنر فروشی, شرافت فروشی و سایه شوم دروغ و مرگ در ایران

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید:

خسرو فروهر در رادیو شمرون – گذری در فلسفه – کارل پوپر و پیامبران دروغین از محمد و کارل مارکس تا خمینی و ایت الله بی بی سی

خسرو فروهر در رادیو شمرون – گذری در فلسفه – کارل پوپر و پیامبران دروغین از محمد و کارل مارکس تا خمینی و ایت الله بی بی سی

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید:

خسرو فروهر در کانال یک – کرونا, ویروس پایان؟

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید:

دیروز زائر جمکران, امروز پیامبر خرد!؟

“آتئیست اللهی” ایرانی خرد, بازار “ابو کارل مارکس” نیست!
رفتارت تفاوتی با حزب الله ندارد! شما نقطه مقابل الله باوری نیستی! شکست پوزیتیویسم سده نوزده بایستی چراغ راهت می‌بود ولی‌ گویا هنوز از اندیشیدن گریزانی.
برای قربانی رنگ چماق تفاوتی ندارد!
نقد خرد ناب کانت را بخوانیم. اگر خدا را انکار یا می‌خواهید باورش داشته باشید، با “شاید اشتباه کنم” آغاز کنید. “نمیدانم” آغاز آزادی انسان‌ است. در دام “میدانم”‌نیفتید. در دوراهی تردید خدا راهی‌ را انتخاب کنید که به دلتان می‌چسبد و هروقت خواستید تغییرش دهید!

خسرو فروهر, اسفند ماه ۲۵۷۸

حزب الله و اتئیست الله

هیولای پوزیتیویسم ایرانی‌

ارسال شده در نوشته ها | پاسخ دهید:

برنامه گذری در تاریخ خسرو فروهر در رادیو شمرون همراه با آرتین پرتویان – ادامه جنایات اسلام و تازیان در هنگام تاختن به ایران

برنامه گذری در تاریخ خسرو فروهر در رادیو شمرون همراه با آرتین پرتویان – ادامه جنایات اسلام و تازیان در هنگام تاختن به ایران

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید:

بازگشت خورشید

این کشتار ادامه دارد, تا بازگشت خورشید این سیاهی پایانی ندارد!

در اینروزگار زار پر ز بیماریها, بیاد آر,

در طلوع دیوانگی ها, با خود چه کردیم!

پادشاها, تو بخشای که به یاران ستم کردیم,

ما مرگ پرستان, آفت خرمن, با شیران چه ها کردیم.

ببخشای ما را مام میهن که بر تو بس جفا کردیم,

مست بیگانه, آتش به جان, آشیان ویرانه کردیم.

خسرو فروهر, اسفند ماه ۲۵۷۸ شاهنشاهی

هر قدر از من بدتان میاید, نوشته ام را هم سخیف میدانید, بدون نام نویسنده ان ر ا پخش نکنید, تا مانند نوشته پهلویسم و کار های دیگرم در ناکجای اینترنت دزدیده نشود. تصویر نوشته و لینک سایت را که اینجا قرار داده ام! خود شیفته یا هر چه که من را مینامید, سپاس!

ارسال شده در نوشته ها | پاسخ دهید: