بایگانی ماهیانه: آوریل 2024

ویروس دشمنی با پهلوی و ایران ولی یاری و همدردی با بیگانگان و دشمنان – گزارشی گمان شکن با خسرو فروهر

منتشرشده در برنامه‌های تلویزیونی | دیدگاه‌تان را بنویسید:

موشک های ایران: منافع ملی یا منافع جمهوری اسلامی!؟ در دفاع از مواضع رضاشاه دوم و پادشاهیخواهان در رابطه با حمله مفتضحانه جمهوری اسلامی به اسرائیل مهمان برنامه در کانال یک بودم:

منتشرشده در برنامه‌های تلویزیونی | دیدگاه‌تان را بنویسید:

توان نظامی جمهوری اسلامی, توهم و تبلیغات!؟ گزارشی گمان شکن با خسرو فروهر

منتشرشده در برنامه‌های تلویزیونی | دیدگاه‌تان را بنویسید:

جنگ خامنه‌ای و پاسدارانش با اسرائیل – واکنش عجیب نسرین ستوده و قاسمک ها

منتشرشده در برنامه‌های تلویزیونی | دیدگاه‌تان را بنویسید:

حمله نظامی جمهوری اسلامی به اسرائیل؟ حمله آکادمی هنرهای فرانسه به مردم ایران!؟ گزارشی گمان شکن با خسرو فروهر

منتشرشده در برنامه‌های تلویزیونی | دیدگاه‌تان را بنویسید:

روسری یا توسری؟ سنت ملی!؟ گزارشی گمان شکن با خسرو فروهر

منتشرشده در برنامه‌های تلویزیونی | دیدگاه‌تان را بنویسید:

مصاحبه اختصاصی ‌بانو شیوا با خسرو فروهر – پاسخی به تهمتهای اخیر برخی جمهوری خواهان به شاهزاده رضا پهلوی

منتشرشده در برنامه‌های تلویزیونی | دیدگاه‌تان را بنویسید:

گپی درباره تاریخ ایران ! گزارشی گمان شکن با خسرو فروهر

منتشرشده در برنامه‌های تلویزیونی | دیدگاه‌تان را بنویسید:

اسرائیل و جمهوری اسلامی – گزارشی گمان شکن با خسرو فروهر

منتشرشده در برنامه‌های تلویزیونی | دیدگاه‌تان را بنویسید: