بایگانی روزانه: ژانویه 25, 2023

حمایت مردمی از وکالت به شاهزاده و حمله کاسبان اپوزیسیون به آن || تحلیلی از خسرو فروهر

https://www.youtube.com/watch?v=fpg6Nbq_OYc   https://www.youtube.com/watch?v=fpg6Nbq_OYc    

منتشرشده در نوشته ها | 10 دیدگاه