زرتشت و اوستا

زرتشت و اوستا

نسک بشارت

نسک بشارت

رستم و سهراب

رستم و سهراب

گاتا ها

گاتا ها

هومر آبرامیان با مصطفی حسینی طباطبایی از ایران

هومر آبرامیان با مصطفی حسینی طباطبایی از ایران ۱ هومر آبرامیان با مصطفی حسینی طباطبایی از ایران ۲ هومر آبرامیان با مصطفی حسینی طباطبایی از ایران ۳ هومر آبرامیان با مصطفی حسینی طباطبایی از ایران ۴ هومر آبرامیان با مصطفی حسینی طباطبایی از ایران ۵  

خدا و الله

گفتگوی کدبان هومر آبرامیان و اقای طباطبایی از ایران، خدا و الله

شاهنامه

ویدئو شاهنامه

جایگزین۲

صدا جایگزین۲

جایگزین ۱

صدا جایگزین ۱

نیایش نوروزی

صدا نیایش نوروزی