بایگانی ماهیانه: می 2024

در دادگاه ترامپ چه اتفاقی افتاد؟ گزارشی گمان شکن با خسرو فروهر

منتشرشده در برنامه‌های تلویزیونی | برچسب‌شده | دیدگاه‌تان را بنویسید:

افراط گرایی در میان چپها و راستها؟

خسرو فروهر و آقای حسن اعتمادی, مهمان برنامه آقای همایون از دقیقه بیست و هشتم لینک زیر:

منتشرشده در برنامه‌های تلویزیونی | دیدگاه‌تان را بنویسید:

نکاتی ساده درباره مالیخولیای شیعه در ایران, از صفویان تا جمهوری اسلامی – گزارشی گمان شکن از خسرو فروهر

منتشرشده در برنامه‌های تلویزیونی | ۱ دیدگاه

ترامپ در برانکس چه کرد؟ آخرین امید آمریکا؟ گزارشی گمان شکن از خسرو فروهر

منتشرشده در برنامه‌های تلویزیونی | برچسب‌شده | دیدگاه‌تان را بنویسید:

مرگ ابراهیم رئیسی و امیرعبداللهیان. گزارشی گمان شکن از خسرو فروهر

منتشرشده در برنامه‌های تلویزیونی | برچسب‌شده | ۱ دیدگاه

فر ایزدی یا ولایت فقیه – داد ساسانی یا عدل اسلامی؟ چرا به خود دروغ میگوییم؟

منتشرشده در برنامه‌های تلویزیونی | دیدگاه‌تان را بنویسید:

خمینی, ثمره روشنفکرانی جاهل, ترسو و فاسد!گزارشی گمان شکن از خسرو فروهر

منتشرشده در برنامه‌های تلویزیونی | برچسب‌شده | ۱ دیدگاه