بایگانی روزانه: مارس 6, 2020

خسرو فروهر در رادیو شمرون – گذری در فلسفه – کارل پوپر و پیامبران دروغین از محمد و کارل مارکس تا خمینی و ایت الله بی بی سی

خسرو فروهر در رادیو شمرون – گذری در فلسفه – کارل پوپر و پیامبران دروغین از محمد و کارل مارکس تا خمینی و ایت الله بی بی سی

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید: