پشتیبانان جنبش آزادیخواهانه مردم ایران

اخبار همگانی

بازار ارز؛ روحانی نگفت این افراد چه کسانی هستند

روحانی در جلسۀ ساماندهی بازار کالا و ارز گفت: پذیرفتنی نیست که افرادی از دولت ارز ۴۲٠٠ تومانی بگیرند و با سودجویی در بازار آن را به قیمت بالا به مردم بفروشند. رادیو بین المللی فرانسه با اعلام این خبر افزود: روحانی از تبدیل شدن ارز ۴۲٠٠ تومانی به رانت برخی افراد ابراز نگ... Read more

فرهنگی

نسک الکترونیک

رضا شاه ودانشچویان اعزامی به خارج

یادداشت پیوست از کتاب خاطرات آقای فرٌخ “معتصم السلطنه” برداشته ودر شماره اخیر مجله پیام درج شده است. نسلی که منهم از آنان ام، در مورد رضا شاه جز بدی نشنیده و نخوانده بود، بیشترینش را هم از زبان همین دانشجویان به فرنگ فرستاده شده... Read more

نوشتارها و گفت و گوها

2014 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team